Tšehhi Teaduste Akadeemia filosoofia instituudi
ja
Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse
konverents
Moskoviitide kujutamine varauusaja kirjandustekstides
31. oktoobril – 2. novembril 2024 Prahas

Ukraina vastase agressiooni mõjul on kahel viimasel aastal maailma avalikkuses kerkinud esile venelaste ja Venemaa kujutamisviiside pretsedenditu uurimisbuum. Ehkki varauusaegne maailm oli täiesti teistsugune kui praegu, näitab isegi kursoorne ajastu (kirjandus)tekstide lugemine, et Moskva suurvürstiriigi (hilisema Venemaa tsaaririigi) ja selle elanike üle arutleti varauusaja uusladina ja rahvakeelsete kirjanduste eri žanrides kõigis Euroopa osades nagu ka varastes koloniaalkultuurides sageli. Rohkem või vähem stereotüüpset moskoviitide kujutamist võib leida näiteks jutlustes, biograafiates, kroonikates, diplomaatilistes raportites, reisikirjanduses, juhuluules nagu ka haridus-, usu- ja õigusteemalistes traktaatides. On ilmne, et moskoviitide kujutamine oli palju mitmekesisem ja problemaatilisem kui pelgalt vastand Lääne-Euroopa tsivilisatsioonile ja usutunnistusele ning autori enda ühiskonnale. Milline olid seega moskoviitide kujutamine kirjanduses aastail 1500–1750 ning kuidas see täpsemalt konstrueeriti? Kuidas see oli seotud viisidega, kuidas muid rahvaid kujutati kultuuriliselt Teisena? Kuidas mõjutas moskoviitide kujutamine kirjanduses ajastu poliitilist ja sotsiaalset elu, teksti loojate ja lugejate agentsust ja kultuurilist identiteeti?

Ehkki viimasel 30 aastal on varauusajaga tegelejad tõestanud imaginaarsete geograafiate ja kultuurilise Teise uurimise potentsiaali, on üllatavalt vähe uurimusi pühendatud konkreetsetele moskoviite ja Venemaad kujutavatele teostele varauusaja kirjandus- ja kultuurivahetuses. Konverentsi eesmärk on pakkuda selliste ettekujutuste ja nende võimalike sotsiaalsete kontekstide detailset ja kohaspetsiifilist käsitlust, nagu ka võimalikult hõlmavat võrdlust Euroopa eri piirkondade vahel rõhuasetusega nende kultuurilisel seotusel. Samuti uuritakse konverentsil Venemaa ja moskoviitide kujutamisega seotud vahenduskanalite, žanride, diskursuste ja retooriliste võtete mitmekesisust ning nende muutumist varauusaja jooksul. Erilist tähelepanu pööratakse varauusaegsete teoste tekstuaalsusele, visuaalsusele ja materiaalsusele.

Konverentsi töökeeleks on inglise keel. Ootame teese 20-minuti pikkusteks ettekanneteks, mis tegelevad teemakohaste tekstidega ajavahemikust 1500–1750. Lisaks juhtumiuuringutele on teretulnud ka võrdlevad ja kontseptuaalsed käsitlused. Palun saatke konverentsi korraldajatele hiljemalt 1. maiks 2024 oma ettekande pealkiri, 200–300 sõna pikkune ettekande tutvustus ning kuni leheküljepikkune CV (k.a. institutsionaalne kuuluvus). Tagasisidet teeside vastuvõtmise kohta anname 20. maiks 2024.

Konverents toimub Prahas, Tšehhi Teaduste Akadeemia filosoofia instituudis, Jilská 1, 31. oktoobrist kuni 2. novembrini 2024. Plenaarettekandjate nimed ja teemad teatatakse konverentsiprogrammi esimeses variandis. Konverentsi korraldajate poolt pakume esinejatele lõunat ning konverentsi õhtusööki. Samuti anname soovitusi soodsaks majutuseks Prahas, kuid ei kata ööbimiskulusid. Konverentsil pole osalustasu. Konverentsi ettekanded publitseeritakse rahvusvahelises eelretsenseeritavas teadusajakirjas inglise keeles.

Konverentsi kutsungi ingliskeelne PDF

Konverentsi organiseerimiskomitee
Lucie Storchová (storchova@flu.cas.cz; Tšehhi Teaduste Akadeemia filosoofia instituut)
Kristi Viiding (kristi.viiding@gmail.com; Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus)
Tomáš Havelka (havelka@flu.cas.cz; Tšehhi Teaduste Akadeemia filosoofia instituut)